Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - خلاصه عملکرد مالی سال قبل