Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - بازدید نمایندگان انجمن از کمپ سلز دگان گوریه شوشتر

بازدید نمایندگان انجمن از کمپ سلز دگان گوریه شوشتر

بازدید نمایندگان انجمن از کمپ سیل زدگان گوریه شوشتر

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز – تعدادی از خیرین و نمایندگان انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز 19 فروردین ماه جهت بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان گوریه شوشتر از کمپ سیلزدگان این منطقه دیدار کردند.

در این دیدار نمایندگان انجمن ضمن گفتگو با سیل زدگان به بررسی نیازهای آنها پرداختند.

گفتنی است پیش از این انجمن از کلیه همشهریان و خیرین تقاضا نمودند با اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی به یاری سیل زدگان بشتابند.