انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز_امین نیکوکاران حامی ایتام و نیازمندان - واحد مشارکت های مردمی