انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز_امین نیکوکاران حامی ایتام و نیازمندان - مراسم عزاداری عاشورای حسینی محرم 1393