انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز_امین نیکوکاران حامی ایتام و نیازمندان - واحد صندق صدقات